Договір

Загальні положення


1. Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності (далі за текстом Асоціація) – є договірне об’єднання, засноване навчальними закладами приватної та колективної форм власності на засадах членства і добровільності, створене з метою постійної координації освітньої діяльності її членів, надання їм інформаційної, консультативно-методичної та іншої допомоги.
Даний договір визначає порядок створення, діяльності та ліквідації Асо-ціації, яка є правонаступником Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності (Свідоцтво про державну перереєстрацію від 03.03.1998 р. № 8639 видане Печерською районною державною адміністрацією міста Києва). Асоціація діє на підставі Даного Договору і має статус договірного об'єднання, згідно з чинним законодавством України.
2. Асоціація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, членства і добровільності, спільності інтересів та рівності прав членів Асоціації, самоврядування відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", “Про вищу освіту”, "Про власність", "Про підпри¬ємства в Україні", чинного законодавства України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та цього Договору.
3. Засновниками Асоціації є навчальні заклади України, засновані на приватній та колективній формах власності, які затвердили цей договір та подали його на державну реєстрацію. Після державної реєстрації Асоціації засновники Асоціації набувають статусу членів і діють відповідно до прав та обов’язків, наданих даним Договором членам Асоціації.
4. Асоціація вважається створеною і набуває прав юридичної особи з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, емблему, штампи, фірмові бланки та інші реквізити. Навчальні заклади, які входять в Асоціацію, зберігають статус юридичних осіб і можуть вийти зі складу Асоціації із збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами та організаціями.
5. Повне найменування Асоціації:
5.1. Українською мовою - Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності.
5.2. Російською мовою - Ассоциация учебных заведений Украины частной формы собственности.
5.3. Англійською мовою - Association of Non-Stateowned Educational Institutions of Ukraine.
5.4. Скорочене найменування - Асоціація нав¬чальних закладів України.
6. Місцезнаходження керівного органу Асоціації: м. Київ, вул. Кіквідзе,18а.


Завантажити:
Договір Асоціації